VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DealeXtreme.com

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky a pravidla, jsou to podmínky prodeje, které řídí Vaše nákupy na DealeXtreme (dále jen „DX“). Stanovují Vaše práva a povinnosti při Vašich nákupech, včetně důležitých omezení a vyloučení. Zadáním objednávky do systému DX vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami, před jejím zadáním se tedy prosím ujistěte, že jim rozumíte.


Dohoda o obchodních podmínkách 

PROSÍM ČTĚTE TYTO PODMÍNKY A PRAVIDLA POZORNĚ. 

Tato dohoda o obchodních podmínkách (dále jen „dohoda“) popisuje podmínky a pravidla vztahující se k Vašemu používání stránek DX.com, identifikovaných pomocí Uniform Resource Locator jako www.DX.com (dále jen „stránky“). Tato dohoda je uzavřena mezi Vámi, jako uživatelem těchto stránek (dále jen „uživatel“) a vlastníkem stránek (dále jen „DX.com“).

1. Platnost a souhlas se Všeobecnými podmínkami 

1.1 Pro účely této dohody je uživatel každá osoba, která vstoupí na stránky a to z jakéhokoliv důvodu, bez ohledu na to, zda je uvedený uživatel na stránkách registrován nebo zda je platícím zákazníkem pro konkrétní služby poskytované DX.com nebo některou z jejích přidružených společností. Pojem uživatel zahrnuje osoby používající tyto stránky a také jakýkoliv právní subjekt, který může být zastoupen takovou osobou na základě skutečného nebo zdánlivého oprávnění.

1.2 Při vstupu nebo použití těchto stránek souhlasíte, jako uživatel, s podmínkami a pravidly stanovené v této dohodě. Jste vázáni podmínkami a pravidly této dohody při vstupu a používání těchto stránek včetně jejich jakýchkoliv aktualizací, úprav, doplnění nebo změn. Pokud nepřijímáte všechny podmínky a pravidla této dohody, tyto stránky prosím nepoužívejte.

1.3 DX.com může kdykoliv změnit tuto dohodu a to zveřejněním nového znění pozdějších předpisů a úpravou dohody na stránce. Znění pozdějších předpisů nabývá platnosti ihned po zveřejnění. Při zveřejní DX.com znění pozdějších předpisů a Vaším dalším používáním této stránky se toto považuje za Vaše přijetí změněných podmínek. Tato dohoda může být změněna pouze oprávněným zástupcem DX.com a to vždy písemně.

1.4 Při návštěvě DX.com nebo odeslání zákaznického požadavku (zákaznický „servis Ticket“) na DX.com, komunikujete s DX.com elektronicky. Souhlasíte s obdržením informací od DX.com elektronicky. DX.com s Vámi bude komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním upozornění na této stránce.

2. Uživatelé. 

2.1 Uživatelé mohou používat tyto stránky výhradně pro jejich osobní nebo interní účely. Každý uživatel souhlasí s tím, že nebude kopírovat, reprodukovat nebo stahovat žádné informace, texty, obrázky, videoklipy, adresáře, soubory, databáze nebo katalogy z této stránky nebo jejím prostřednictvím (dále jen "obsah DX.com") za účelem dalšího prodeje nebo distribuce obsahu DX.com, hromadných e-mailů (prostřednictvím e-mailů, bezdrátových textových zpráv, poštou nebo jinak), nebude provozovat živnosti, které konkurují DX.com nebo nebude jinak komerčně využívat obsah DX.com. Systematické získávání obsahu z webu DX.com s cílem vytvořit nebo sestavit, přímo či nepřímo, sbírku, kolekci, databázi nebo adresář (ať už prostřednictvím robotů, pavouků, automatických zařízení nebo manuálních procesů) je, bez předchozího písemného souhlasu DX.com, zakázáno. Nadále je zakázáno použití obsahu nebo materiálů pro jakýkoliv účel, který není výslovně povolen v této dohodě.

2.2 Část obsahu DX.com zobrazeného na této stránce je poskytován, nebo zveřejněn třetími stranami ("obsah třetí strany"). DX.com není autorem obsahu třetí strany, ať už jsou přispěvateli anonymní nebo registrovaní uživatelé. Jakýkoliv obsah třetích stran je výhradní odpovědností strany, která ho poskytla. DX.com není odpovědná za přesnost, vhodnost, zákonnost a pravdivosti jakéhokoliv obsahu třetích stran, a ve vztahu k uživateli nenese žádnou zodpovědnost za třetí stranou zveřejněný obsah. Nadále DX.com není zodpovědná za chování žádného z uživatelů a jejich aktivit na stránce a neodpovídá žádným osobám za škodu způsobenou v důsledku chování uživatele.

2.3 DX.com může umožnit uživatelům přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízenými třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slovních odkazů, bannerů, kanálů nebo jinak) na stránky těchto třetích stran. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli podmínky a/nebo zásady ochrany osobních údajů těchto stránek před jejich použitím, abyste si byli vědomi jejich podmínek používání. Uživatel bere na vědomí, že DX.com nemá žádnou kontrolu nad stránkou takové třetí strany, nedohlíží na ni a nenese vůči nikomu zodpovědnost ve spojení s takovou stránkou, jejím obsahem, produkty nebo službami.

2.4 DX.com si vyhrazuje právo omezit, zakázat nebo vytvořit jiný přístup ke stránce a jejím funkcím s ohledem na různé uživatele, nebo změnit jakoukoliv z funkcí nebo zavádět nové funkce bez předchozího upozornění. Každý uživatel bere na vědomí, že nemožnost používat stránky zcela nebo částečně z jakéhokoliv důvodu, může mít nepříznivý vliv na jeho podnikání. Každý uživatel tedy tímto souhlasí, že DX.com v žádném případě nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za nemožnost použití této stránky (ať už v důsledku narušení, omezeného přístupu, změny nebo ukončení jakýchkoliv funkcí na stránkách, nebo z jiného důvodu), zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo zanedbání v jakékoliv komunikaci nebo přenosu, nebo za jakékoliv škody (přímé, nepřímé, následné nebo jiné) vyplývající z použití nebo nemožnosti použití této stránky nebo některé z jejích funkcí.

2.5 Uživatel se zavazuje nepodniknout žádné kroky vedoucí k narušení integrity počítačových systémů nebo sítí používaných DX.com a/nebo jakýmkoliv jiným uživatelem, a dále se žádný uživatel nepokusí o získání neoprávněného přístupu k těmto počítačovým systémům nebo sítím.

2.6 Naléhavě žádáme, abyste si přečetli DX.com zásady ochrany osobních údajů, která upravuje ochranu a využití uživatelských informací v držení DX.com a/nebo jejích přidružených společností. Každý uživatel tímto souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů a veškerými aktualizacemi a dodatky. Každý uživatel bere na vědomí, že DX.com může, čas od času, změnit zásady ochrany osobních údajů za předpokladu, že tato aktualizovaná verze bude vždy zpřístupněna na těchto stránkách. Pokud nadále tuto stránku používáte, považuje se toto za Vaše přijetí zásad ochrany osobních údajů zobrazených na stránce v době jejího použití.

2.7 Podmínkou pro Váš přístup a používání DX.com je souhlas s tím, že nebudete používat služby DX.com k porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonných práv jakýmkoliv způsobem. DX.com a/nebo její přidružené společnosti můžou, v určitých případech zrušit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva, jiná práva duševního vlastnictví nebo další zákonná práva druhých. Nadále si DX.com a/nebo její přidružené společnosti vyhrazují právo zrušit účet uživatele při každém jednotlivém porušení práv druhých ve spojení s užívání služeb DX.com, nebo pokud DX.com věří, že jednání uživatele poškozuje zájmy DX.com, jejích přidružených společností, nebo jiných uživatelů, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu podle uvážení DX.com, s příčinou nebo bez příčiny.

3. Registrovaní uživatelé 

3.1 Každý uživatel, který dokončil a odeslal registrační formulář (buď on-line na stránce nebo offline), tím že poskytl své informace (jako jméno, adresu, telefonní číslo, fax, e-mailovou adresu, podrobnosti o činnosti, atd.) firmě DX.com nebo jiné společnosti ve skupině DX.com poskytující příslušné konkrétní služby se stal registrovaným uživatelem těchto stránek (dále jen "registrovaný uživatel"). Účet ("účet") bude zřízen pro každého registrovaného uživatele a každému registrovanému uživateli bude přiřazeno uživatelské jméno (dále jen „uživatelské ID“) a heslo (dále jen "heslo") pro přístup ke svému účtu.

3.2 Je-li registrovaným uživatelem podnikatelský subjekt, prohlašujete, že a) máte oprávnění zavázat tento subjekt k této dohodě; b) adresa, kterou jste použili při registraci je hlavním místem obchodní činnosti tohoto podnikatelského subjektu; a c) že veškeré další informace předložené DX.com a jeho přidruženým společnostem při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pro účely tohoto ustanovení, pobočky nebo zastoupení podnikatelského subjektu nebudou považovány za samostatný subjekt a za jeho hlavní místo obchodní činnosti se považuje jeho ústředí.

3.3 S dokončením Vaší registrace souhlasíte se zařazením Vašich osobních údajů do naší databáze kupujících. DX Vám může zasílat e-maily nebo Vás jinak kontaktovat za použití Vašich osobních údajů a zasílat Vám jakékoliv informace které Vám chce sdělit.

3.4 DX.com nebo jeho přidružené společnosti mohou kdykoliv pozastavit či zrušit registrovaný uživatelský účet s oznamovací lhůtou ne menší než 24 hodin, mimo případy kdy oznamovací lhůta není povinná pro takové zrušení a to z důvodu a) přesvědčení DX.com že registrovaný uživatel porušil ustanovení této dohody, b) DX.com má důvodné podezření, že některé z informací poskytnuté registrovaným uživatelem jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo c) DX.com se domnívá, že činy registrovaného uživatele mohou způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost tomuto registrovanému uživateli.

3.5 Registrovaný uživatel nesmí prodávat, pokusit se prodávat, nabízet k prodeji, darovat, postoupit nebo jinak převést účet, uživatelské ID nebo heslo žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu DX.com. DX.com může pozastavit nebo zrušit účet registrovaného uživatele nebo nabyvatele registrovaného účtu v případě prodeje, pokusu o prodej, darování, postoupení nebo převodu který je v rozporu s tímto oddílem.

3.6 Bez ohledu na oddíl 3.1 výše, DX.com může odmítnout registraci a zamítnout zřízení účtu a přidělení uživatelského ID a hesla jakémukoliv uživateli z jakéhokoliv důvodu.

4. Vztah mezi kupujícími, DX a dodavateli 

4.1 DX je on-line agent pro všechny kupující, shromažďující objednávky od kupujících, pro posílení pozice při jednání o ceně s dodavateli. Jménem kupujících jedná o koupi výrobků určených kupujícími. Prostřednictvím stránek, DX.com poskytuje elektronickou webovou platformu pro zobrazování informací o produktech a dalších běžných podmínek a pravidel transakcí poskytovaných dodavateli. Dodavatelům, kteří mají zájem o zařazení svých produktů na stránky, doporučujeme kontaktovat našeho promočního agenta prostřednictvím odkazu: http://seller.tradeglobals.com:8089/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

4.2 Navzdory poskytování webové platformy, DX.com nezastupuje dodavatele v konkrétních transakcích. Při zařazení produktů dodavatelů do prodeje nevzniká mezi DX.com, jeho pobočkami, řediteli, vedoucími pracovníky nebo zaměstnanci a dodavateli žádné obchodní zastoupení. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a dodavatelem.

4.3 Uživatelé jsou tímto upozorněni, že mohou existovat rizika obchodování s lidmi jednajícími pod falešnými záminkami. DX.com má velmi přísný systém výběru spolehlivých dodavatelů. DX.com nemůže zabezpečit a neodpovídá ani neručí za dostupnost produktů a služeb nabízených k prodeji zobrazené na těchto stránkách. Proto DX nebude a nemůže zaručit kupujícím, že objednávky uskutečněné prostřednictvím těchto stránek budou nakonec splněny, a mohou existovat situace, kdy dodavatelé mohou přestat nabízet určité produkty nebo je budou nabízet za jinou cenu. V těchto případech bude platba zaslaná kupujícím na náš PayPal účet vrácena kupujícímu nebo s ní bude naloženo způsobem přijatelným pro kupujícího.

4.4 Rizika u obchodních transakcí, vedených prostřednictvím těchto stránek, mohou zahrnovat: nesprávný popis produktů a služeb, podvodné programy, nevyhovující kvalitu, nesplnění specifikací, vadné nebo nebezpečné výrobky, prodlení nebo chybu v dodání, špatnou kalkulaci nákladů a nehody v dopravě. Všechny z výše uvedených rizik jsou dále označovány jako "transakční rizika." Všechny nákupy uskutečněné na DX.com jsou učiněny na základě smlouvy o přepravě. To znamená, že riziko ztráty a vlastnictví takového zboží přechází na uživatele v momentě našeho předání dopravci. Když nám však uživatel předloží problémy, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s transakčními riziky na stránkách, pomůžeme uživateli řešit tento problém v přiměřené době dle požadavku uživatele.

4.5 Uživatelé jsou výhradně zodpovědní za veškeré podmínky a pravidla transakcí provedených na, přes nebo v důsledku používání těchto stránek, včetně a bez omezení:vratek, záruk, poštovného, pojištění, poplatků, daní, titulů, licencí, pokut, povolení, manipulace, přepravy a skladování. V případě, že byly změněny podmínky pro transakci a tato změna je oznámena DX některým z konkrétních dodavatelů, DX zveřejní tuto změnu podmínek na stránkách. Jedinou povinností DX je, čas od času, zobrazení změněných podmínek transakcí. Může nastat situace, že kupující již zadal objednávku, zatímco došlo ke změně podmínek transakce. DX.com, dle pokynů dodavatele, Vás buď bude kontaktovat před odesláním produktu, nebo zruší Vaši objednávku a o tomto Vás bude informovat.

4.6 Není-li uvedeno jinak, ceník uvedený na stránkách představuje cenu doporučenou dodavatelem. Ceník je poměrným odhadem ceny a může, ale nemusí představovat převažující cenu v každé oblasti na konkrétní den. Co se týká položek prodávaných na těchto stránkách, DX.com nemůže potvrdit cenu položky, dokud není provedena objednávka. I přes naši snahu může být malý počet položek v našem katalogu nesprávně naceněn. Pokud je cena určité položky vyšší než cena uvedená na stránkách, DX.com Vám, jak je nařízeno dodavatelem, zruší objednávku, informuje Vás o zrušení a po přátelské dohodě s Vámi učiní potřebnou kompenzaci.

4.7 V případě, že má uživatel spor s jakoukoliv stranou transakce, uživatel souhlasí s tím, že zprošťuje DX.com (a její agenty, pobočky, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance) veškeré odpovědnosti za nároky, požadavky, akce, soudní řízení, náklady, výdaje a škody (včetně a bez omezení jakýchkoliv skutečných, speciálních, nahodilých nebo následných škod), vzniklé z/nebo v souvislosti s takovouto transakcí.

5. Práva k duševnímu vlastnictví (IPR) 

5.1 DX.com respektuje práva duševního vlastnictví jiných osob, a očekáváme to stejné od našich uživatelů. Neoprávněné použití materiálů a ochranných známek jiné strany jsou na našich stránkách přísně postihovány.

5.2 DX bude požadovat po každém dodavateli, aby zajistil, že nabídka padělků, nelicencovaných replik nebo neautorizovaných produktů jako jsou padělané návrhářské oděvy, hodinky, kabelky, sluneční brýle a další doplňky, je přísně zakázána na DX.com a že žádný z těchto produktů nemůže být zobrazen na DX.com bez výslovného svolení od držitele práv duševního vlastnictví. Zobrazení značkových výrobků na DX.com je povoleno, jestliže majitel značky vydal osvědčení o autorizaci.

5.3 Opakované porušení našich zásad práva duševního vlastnictví (IPR) může vést k řadě opatření, včetně odstranění zboží z katalogu. Následující kroky slouží jako odstrašující prostředek proti porušování práv duševního vlastnictví:

 • Dobrovolná kontrola a odstranění položek, které se zdají být nabídkou padělků, nelicencovaných replik nebo neautorizovaných produktů.
 • Okamžité odstranění z nabídky u toho produktu, u kterého je majitelem ochranné známky podána reklamace na jakéhokoliv dodavatele tohoto produktu.
 • Písemné oznámení s odpovídajícími vysvětlujícími důvody je dáno dodavatelům, jejichž produkt byl odstraněn ze stránek DX.com z důvodu podezření z porušení práv duševního vlastnictví druhých.
 • Písemné oznámení prodejcům, o jejichž produktech je prohlášeno, že porušují práva druhého k duševnímu vlastnictví. Zúčastněné strany budou mít rovnou příležitost k reakci na tato obvinění.
 • Ukončení, v případě potřeby, nabídky zboží těch dodavatelů, kteří opakovaně porušují dané podmínky.

S miliony uživatelů obchodujících na DX.com každý den očekáváme, že se každý jednotlivý dodavatel bude chovat zodpovědně. 

Žádáme ty, kteří uplatní nároky z porušení, aby si stáli za svými požadavky. Předložením zprávy firmě DX.com o údajném porušení souhlasíte, že DX zprošťujete veškeré odpovědnosti za reklamace a újmy vyplývající z odstranění z nabídky.

5.4 Jak oznámit údajné porušení práv duševního vlastnictví firmě DX.com:

 • • Věříte-li, v dobré víře, že uvedený výrobek na těchto stránkách porušuje Vaše autorská práva, ochrannou známku, patent nebo jiná práva duševního vlastnictví, můžete vyplnit formulář DX.com o porušení práva k duševnímu vlastnictví klikněte zde a zaslat na DX.com adresu dx.abuse@gmail.com. Vyplněné oznámení by mělo konkrétně identifikovat dodavatele a každý odkaz, který jste označili za porušení svých práv. Stěžovatel musí připojit následující materiály, jako přílohu pro ověření:
  • Důkaz o držení práv

Dle Vámi uplatňovaného práva, prosím poskytněte důkaz držení práv, jako je osvědčení o registraci patentu, osvědčení o registraci ochranné známky a osvědčení o registraci autorských práv, atd. (pozn.: je třeba poskytnout osvědčení práva k duševnímu vlastnictví, přihláška/oznámení není dostatečným důkazem)

 • identifikační doklad

Jednotlivec: občanský průkaz, cestovní pas a další identifikační doklady

Společnost: obchodní licence a jiné průmyslové a obchodní doklady

 • oprávnění k držení práv

Pokud stěžovatel není držitelem práv, musí dodat oprávnění k držení práv nebo certifikát řádně podepsaný nebo zapečetěný držitelem práv.

 • Po obdržení výše zmíněného oznámení a dalších informací okamžitě vyhodnotíme Vaši stížnost a v případech, kdy je to vhodné, rychle stáhneme z nabídky produkt (y) kterého se reklamace týká.
 • Dodavateli oznámíme stažení produktu údajně porušujícího Vaše práva z nabídky a poskytneme mu Vaše kontaktní údaje za účelem poskytnout mu příležitost k reakci.
 • Má-li dodavatel námitky ke stažení produktu pro údajné porušení práv, může nám zaslat proti-oznámení a zpochybnit podanou reklamaci. Po obdržení takového proti-oznámení, můžeme obnovit nabídku daného produktu, pokud neobdržíme oznámení od Vás, že byla podána žaloba u příslušného soudu za porušení Vašich práv k duševnímu vlastnictví

Potřebujete-li nám zaslat dokumenty v papírové podobě, zašlete je prosím na adresu: Room NO. 404, 4F/L, BlockB,JingyiSci-tech mansion,No.9, the East Big Bell Temple Road,Haidian District, Beijing Municipality,PRC。tak, aby je DX.com obdrželo a mohlo použít včas. Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedená adresa je jediná legální adresa DX.com která se zabývá porušováním práv.

6. Omezení odpovědnosti 

6.1 V maximálním rozsahu povoleném zákonem, funkce a služby na těchto stránkách jsou poskytovány na bázi "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici", a DX.com tímto výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne omezeně na jakékoliv záruky stavu, kvality, trvanlivosti, výkonnosti, přesnosti, spolehlivosti, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Všechny tyto záruky, prohlášení, podmínky, a sliby jsou tímto vyloučeny.

6.2 V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM, DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY O PLATNOSTI, PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITĚ, STABILITĚ, ÚPLNOSTI A AKTUÁLNOSTI JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH NA / PROSTŘEDNICTVÍM, STRÁNKY, DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VÝROBA, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBUCE, NABÍDKA, VYSTAVENÍ, NÁKUP, PRODEJ A / NEBO VYUŽITÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH NEPORUŠUJE ŽÁDNÁ Z PRÁV TŘETÍCH STRAN A DX.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ NABÍZENÝCH A VYSTAVENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

6.3 Jakýkoliv materiál stáhnutý nebo jinak získaný z těchto stránek je na vlastním uvážení a riziku každého uživatele a ten je výhradně zodpovědný za jakoukoliv škodu na svém počítačového systému nebo ztrátu dat způsobenou stahováním tohoto materiálu. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, získaná jakýmkoliv uživatelem z / prostřednictvím DX.com či z těchto stránek nezakládá žádnou záruku, není-li to zde výslovně uvedeno.

6.4 DX.com nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění, selhání nebo přerušení obsahu nebo služby dodávané prostřednictvím těchto stránek vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních živlů, sil nebo příčin mimo jejich přiměřenou kontrolu, včetně a bez omezení, selhání Internetu, počítače, telekomunikací nebo jiné poruchy zařízení, selhání elektrické energie, stávek, pracovních sporů, nepokojů, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálu, požárů, povodní, bouří, výbuchů, vyšší moci, válek, vládních akcí, nařízení tuzemských nebo zahraničních soudů nebo neplnění třetích stran.

6.5 Každý uživatel tímto souhlasí, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance, zprošťuje veškeré odpovědnosti za jakékoliv ztráty, nároky, závazky (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout z používání stránek uživatelem (včetně, ale ne omezeně na zobrazení těchto uživatelských informací na stránkách) nebo porušením některé z podmínek této dohody. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance zprošťuje veškeré odpovědnosti z jakýchkoli a všech ztrát, nároků, závazků (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout uživatelovým porušením jakéhokoliv prohlášení a záruky provedené uživatelem na DX.com. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance zprošťuje veškeré odpovědnosti z jakýchkoli a všech ztrát, nároků, závazků (včetně nákladů soudního řízení na základě principu plného odškodnění), které mohou vzniknout, přímo nebo nepřímo, v důsledku případných nároků uplatněných žalobci třetích stran nebo jinými třetími stranami a týkající se výrobků nabízených nebo zobrazených na těchto stránkách. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že DX.com neodpovídá za a nenese žádnou odpovědnost za materiál zveřejněný druhými; včetně pomlouvačného, urážlivého nebo nezákonného materiálu, a že riziko újmy z tohoto materiálu zůstává výhradně na každém uživateli. DX.com si vyhrazuje právo, na své vlastní náklady, převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti jinak podléhající plnění z Vaší strany. V tomto případě musíte spolupracovat s DX.com při prosazování veškeré dostupné obrany.

6.6 DX.com nenese odpovědnost za žádné speciální, přímé, nepřímé, trestní, náhodné nebo následné škody nebo jakékoliv škody (včetně, ale bez omezení za náhradu škod za ztrátu zisku nebo úspor, přerušení podnikání, ztrátu informací), ať už smluvní, z nedbalosti, z přečinu nebo jiné, ani jakékoliv jiné škody vyplývající z:

 • používání nebo nemožnosti používání těchto stránek;
 • jakékoliv vady na zboží, vzorcích, datech, informacích nebo službách zakoupených či získaných od uživatele nebo třetí strany poskytující služby prostřednictvím těchto stránek;
 • porušení práv třetích stran nebo z nároků a požadavků vymyšlených si uživatelem, z dovozu, vývozu, distribuce, nabídky, zobrazení, nákupu, prodeje a / nebo používání produktů nebo služeb nabízených nebo zobrazených na stránkách, které mohou porušovat nebo být uplatněny k porušení práva třetích stran; nebo z nároků jakékoliv strany, že má právo na obhajobu nebo odškodnění vyplývající z prosazování práv, požadavků nebo nároků právních žalobců třetích stran;
 • neoprávněného přístupu třetích stran k datům nebo soukromým informacím jakéhokoliv uživatele;
 • tvrzení nebo chování jakéhokoliv uživatele těchto stránek; nebo z
 • jakýchkoliv záležitostí týkajících se prémiových služeb, ať již vzniknou jakkoliv, včetně nedbalosti.

6.7 Bez ohledu na kterékoliv z výše uvedených ustanovení, souhrnná odpovědnost DX.com a jejích zaměstnanců, zástupců, poboček, vedoucích pracovníků nebo kohokoliv, kdo jedná jménem DX ve vztahu ke každému jednotlivému uživateli, pro všechny nároky vyplývající z použití těchto stránek nebo služeb DX.com je omezena na větší z: a) výše poplatků, jež uživatel zaplatil DX.com nebo jejím dceřiným společnostem v období 12 předcházejících vedoucích ke vzniku odpovědnosti a b) 100 Hongkongských dolarů. Předchozí věty nevylučují požadavek ze strany uživatele k prokázání skutečné škody. Všechny reklamace vyplývající z použití těchto stránek nebo služeb DX.com musí být podány do jednoho (1) roku od data, kdy důvod žaloby vznikl.

7. Práva k duševnímu vlastnictví 

7.1 DX.com je jediným vlastníkem nebo zákonným koncesionářem všech práv ke stránkám DX a jejím obsahu. Webové stránky a obsah DX.com zahrnuje obchodní tajemství a práva duševního vlastnictví chráněná v rámci celosvětových autorských práv a dalšími zákony. Všechny tituly, vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví stránek a obsahu DX.com musí zůstat DX.com, jejím dceřiným společnostem nebo licencionářům obsahu DX.com. Všechna práva, která nejsou jinak nárokovaná v rámci této dohody, nebo firmou DX jsou tímto vyhrazena.

7.2 "DX", "DX.COM" a související ikony a loga jsou registrovanými ochrannými známkami, ochrannými známkami nebo servisními známkami služeb společnosti DX.com, v různých jurisdikcích a jsou chráněny platnými autorskými právy, ochrannými známkami a jinými zákony o vlastnických právech. Neoprávněné kopírování, pozměňování, používání nebo zveřejnění je přísně zakázáno.

8. Obecné 

8.1 Tato dohoda a zásady ochrany osobních údajů tvoří úplnou dohodu mezi uživatelem a DX.com, upravuje používání stránek a nahrazuje zde jakoukoliv předchozí písemnou či ústní dohodu ve vztahu k tomuto tématu.

8.2 Je-li některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení zrušeno a zbývající ustanovení musí být uplatněna.

8.3 Nadpisy jsou pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují, nelimitují, nevykládají nebo nepopisují rozsah a objem daného úseku.

8.4 Selháním DX.com vymáhat svá práva, nebo nečinností v případě jakéhokoliv porušení této dohody ze strany uživatele právo jednat nezaniká, ani právo DX.com žalovat druhou stranu v souvislosti s následným nebo podobným porušením.

8.5 DX.com má právo postoupit tuto smlouvu (včetně všech jeho práv, titulů, výhod, zájmů, závazků a povinností této dohody). Uživatel nesmí postoupit tuto dohodu jakékoliv osobě nebo subjektu a to zcela ani částečně.

8.6 Tato smlouva se řídí zákony Hongkongské zvláštní administrativní oblasti ("Hongkong"), bez ohledu na konflikty ustanovení zákona. Strany této dohody se tímto podřizují výhradní jurisdikci soudů v Hongkongu.

8.7 Existuje-li jakýkoliv konflikt mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí této dohody, anglická jazyková verze má přednost.


Podmínky pro vrácení zboží

Změna 2013-08-30 Version 1.5, Datum nabytí účinnosti: 2013-09-12 CST

Změna 2011-08-05 Version 1.4, Datum nabytí účinnosti: 2011-08-06 CST

Změna 2010-11-05 Version 1.3, Datum nabytí účinnosti: 2010-11-06 CST

Změna 2010-07-15 Version 1.2, Datum nabytí účinnosti: 2010-07-17 CST

Změna 2010-06-01 Version 1.1, Datum nabytí účinnosti: 2010-06-03 CST

Změna 2010-04-30 Version 1.0, Datum nabytí účinnosti: 2010-05-12 CST

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky a pravidla, jsou to podmínky prodeje, které řídí Vaše nákupy na DX.com (dále jen „DX“). Stanovují Vaše práva a povinnosti při nákupech, včetně důležitých omezení a vyloučení. Zadáním objednávky do systému DX vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami, před jejím zadáním se tedy prosím ujistěte, že jim rozumíte.

Vrácení položky DOA (nefunkční při dodání) 

Pro produkty, které jsou nefunkční při dodání (s vyloučením nesprávného použití) nebo do maximálně do 5 dnů od dodání nebo do 30 dnů od odeslání (v případě že není možné doložit datum dodání – datum expedice je Vám zaslán e-mailem). [*]

V tomto případě, nám prosím dodejte následující:

 • Fotografii originální DX zásilky (přední a zadní strana)
 • Fotografii nebo video vadného výrobku
 • Fotografii nebo video ukazující špatnou funkčnost nebo vadu

V situacích DOA (nefunkční při dodání) je náhrada přepravních poplatků možná za předpokladu:

 • Zboží je vráceno obyčejně, poštou se sledovacím číslem (nejlevnější poštovní varianta) do nejbližšího “boxu pro vrácení produktu” (detaily viz níže); pokud Vás služba odeslání se sledovacím číslem stojí vice peněz, můžete zvolit variantu bez sledovacího čísla. Ujistěte se prosím, že si uchováte podací lístek. Vaši reklamaci začneme zpracovávat poté, co od Vás obdržíme scan nebo ofocenou kopii podacího lístku.
 • Pokud je cena poštovného méně než 60% hodnoty vráceného produktu a zároveň méně než $40 (USD), proplatíme Vám poštovné (dle Vámi dodaného podacího lístku). Pokud je cena poštovného vyšší, kontaktujte prosím naše CS centrum pro další instrukce.

Vrácení vadné položky 

Děláme vše pro to, aby produkty, které Vám zasíláme, byly jenom v tom nejlepším stavu. Jestliže se ale ukáže, že Vaše položka je vadná (týká se pouze položek bez speciální záruky označené v popisu produktu a vylučuje zboží fyzicky poškozené nebo poškození způsobené nesprávným používáním), možnosti vrácení jsou:

Do 90 dnů (od data odeslání) [**] 

Po zaslání vadné položky zpět Vám ji zdarma nahradíme, nebo Vám vrátíme peníze. Poštovné Vám vrátíme za předpokladu, že cena poštovného nepřesáhne 35% ceny zboží a zároveň nepřesáhne maximální hranici $40.

Detail: Pokud se zboží poškodí do 90 dnů od odeslání (informace o datu odeslání dostanete e-mailem do Vaší elektronické pošty) (nevztahuje se na zboží fyzicky poškozené nebo poškozené nesprávným používáním), zákazník nám zboží může odeslat zpět. Plné vrácení peněz nebo náhradu zboží a vrácení zaplaceného poštovného Vám poskytneme na základě dodání dokladu o vrácení zboží (platné sledovací číslo nebo kopie podacího lístku).

Poznámka:

Zboží vracejte obyčejně, poštou se sledovacím číslem (nejlevnější poštovní varianta) do nejbližšího “boxu pro vrácení produktu” (detaily viz níže); pokud Vás služba odeslání se sledovacím číslem stojí vice peněz, můžete zvolit variantu bez sledovacího čísla. Ujistěte se prosím, že si uchováte podací lístek. Vaši reklamaci začneme zpracovávat poté, co od Vás obdržíme scan nebo ofocenou kopii podacího lístku.

Pokud je cena poštovného méně než 60% hodnoty vráceného produktu a zároveň méně než $40 (USD), proplatíme Vám poštovné (dle Vámi dodaného podacího lístku). Pokud je cena poštovného vyšší, kontaktujte prosím naše CS centrum pro další instrukce.

- Po více než 90 a méně než 150 dnech po odeslání zboží

Po zaslání vadné položky zpět Vám ji nahradíme. Poštovní poplatky spojené s vrácením zboží budou v tomto případě plně v režii zákazníka.

Detail: Ukáže-li se, v období od 90 do 150 dnů od data odeslání, že je položka vadná, zákazník nám tento produkt může zaslat zpět. Budeme se snažit nahradit Vám vadnou položku novou, v případě že to bude možné. Upozorňujeme Vás, že poštovní poplatky spojené s vrácením položky budou plně ve Vaší režii, my zaplatíme nezbytné poštovní poplatky spojené se zasláním nové položky.

- Po více než 150 a méně než 365 dnech po odeslání zboží

Po vrácení vadné položky bude tato zaslána výrobci na opravu. Poštovní poplatky spojené s vrácením zboží a opětovným zaslání opravené položky budou plně v režii zákazníka.

Detail: Ukáže-li se, že je položka vadná po více než 150 dnech od odeslání, zákazník má i nadále možnost nám tuto položku vrátit. My vadnou položku zašleme výrobci na opravu nebo výměnu. Dokud zboží nedojde do našeho skladu, poštovní poplatky spojené s vrácením položky a opětovným zasláním opravené položky budou plně v režii zákazníka. Všechny další náklady, které vzniknou v průběhu tohoto procesu, budou také v režii zákazníka.

- Po více než 365 dnech od odeslání

Žádost o vrácení zboží nebo náhradu bude po uplynutí lhůty 365 dnů zamítnuto.

Po vrácení vadného produktu nám prosím dodejte následující:

 • Fotografii originální DX vadné zásilky (přední i zadní stany)
 • Případně, je-li to možné, stvrzenku o částečné dodávce
 • Fotografii, video nebo popis vadné položky
 • Fotografii, video nebo popis vady, nebo vadné části výrobku

Všichni zákazníci by nás měli, před vrácením jakéhokoliv zboží, kontaktovat.

Vrácení nesprávné (neobjednané) položky 

Pokud je položka, kterou jste obdrželi, zcela jiná od té objednané, kontaktuje nás prosím prostřednictvím našeho Express zákaznického servisu a dodejte nám obrázek na důkaz chyby.

Je-li nutné, abyste nám tuto položku zaslali zpět, my Vám ji vyměníme a nahradíme Vám (po dodání dokladu o vrácení) vynaložené poštovné. Ujistěte se prosím, že produkt, který nám vracíte je v originálním obalu a zboží je ve stejném stavu, v jakém jste ho obdrželi.

Pokud najdete pro nesprávnou položku použití a chcete si ji nechat, prosím informujte nás a my Vám nabídneme slevu na koupi.

Po obdržení nesprávného produktu nám prosím dodejte následující:

 • Fotografii nebo video nesprávné položky
 • Fotografii nebo video ukazující nefunkčnost nebo vadu položky

Z důvodu rozdílných výrobních dávek produktů, logo výrobku nebo obal může být jiný než ten uvedený na našich stránkách. Pokud všechny funkce produktu a jeho vzhled souhlasí, nepovažujeme toto za důvod pro vrácení a politika vrácení zboží se na tuto situaci nevztahuje.

Vrácení nevyhovujících produktů 

Nejste-li, z jakéhokoliv důvodu, spokojeni s Vaším zakoupeným zbožím, můžete nám ho, ve lhůtě do maximálně 10 dnů od obdržení, vrátit pro možnost výměny nebo vrácení peněz. Pokud důvodem vrácení není naše chyba, poštovní poplatky spojené s vrácením zboží (případně následným zasláním jiné položky) budou plně v režii zákazníka. Ujistěte se prosím, že produkt, který nám vracíte je v originálním balení a zboží je ve stejném stavu v jakém jste ho obdrželi.

Vracení spodního prádla 

Vzhledem k otázkám osobní hygieny není možné vrátit zakoupené spodní prádlo (s výjimkou problémů s kvalitou, které musí být nahlášeny do 48 hodin po obdržení zásilky vč. fotografií ukazujících vadu). Vratky z důvodu špatné velikosti nebo vratky zboží, které není dle očekávání, neakceptujeme. V popisu produktu uvádíme přesné míry, před provedením nákupu se prosím ujistěte, že daná velikost je pro Vás vhodná.

Boxy pro vrácení produktu 

Box pro zákazníky z Brazílie, Kanady, Mexika nebo Spojených státu amerických:

ATTN: Grant 1941 Davis Street, Ste. B Unit 31San Leandro, CA 94577UNITED STATES 

Box pro zákazníky z Austrálie a Nového Zélandu

ATTN: Grant

Site 7, 100 belmore road north

Riverwood, NSW 2210

AUSTRALIA

Defective Item Drop Off Box for customers from

Box pro zákazníky z Albánie, Andory, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České Republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gibraltaru, Holandska, Chorvatska, Islandu, Irska, Itálie, Jugoslávie, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburku, Maďarska, Malty, Moldavska, Monaka, Německa, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Španělska, Špicberků, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, Velké Británie a Vatikánu:

ATTN: Grant

Unit E10, Voyage Park, Portfield Road

Portsmouth Hampshire po3 5fl

UNITED KINGDOM

Jestliže Vaše země není na seznamech výše, vadné zboží vracejte na naši Hongkongskou adresu:

ATTN: DealeXtreme 

ADD: Unit 8-9, G/F Po Lung Centre.11 Wang Chiu Road, KowLoon Bay,KowLoon HongKong

Důležitá sdělení

 • Před vrácením jakéhokoliv zboží nás prosím kontaktuje prostřednictvím našeho Express zákaznického servisu (https://cs.dx.com). DX nenese žádnou zodpovědnost za položky nám vrácené bez předchozího upozornění. Ve Vaší reklamaci prosím nezapomeňte uvést následující:
  • Fotografii originální DX zásilky (přední i zadní strany)
  • Případně, je-li to možné, stvrzenku o částečné dodávce
  • Fotografii, video nebo popis vadné položky
  • Fotografii, video nebo popis vady, nebo vadné části výrobku
 • Prosím, uchovejte si veškerý obalový materiál a oznámení o dílčí zásilce, tyto dokumenty jsou potřebné k vrácení zboží. Po odeslání zboží nám prosím sdělte sledovací číslo zásilky. Pokud toto číslo není k dispozici, je nutné zaslat nám obrázek podacího lístku. Pokud nám nedodáte žádný z výše uvedených dokladů o odeslání zásilky, budeme s vyřizováním reklamace čekat až do obdržení zboží a toto může trvat jeden až dva měsíce.
 • Vrácení peněz může být řešeno dvěma způsoby: a) kredit v obchodě – vždy plná cena vráceného zboží, bez dalších poplatků a žádného časového omezení; b) vrácení plné hotovosti prostřednictvím služby PayPal a to pouze ve lhůtě do 90 dnů od zadání objednávky. Po uplynutí této lhůty jsou případné poplatky PayPal v režii zákazníka.
 • Pokud je to možné, zkontrolujte si prosím obsah Vaší zásilky dříve, než podepíšete její přijetí. V případě poškození či prázdné zásilky odmítněte její převzetí a kontaktujte nás. Podepsáním přijetí zásilky zároveň podepisujete integritu všech produktů, tak jak jsou a nemůžete vyvrátit obvinění za prázdnou zásilku.
 • Vezměte prosím na vědomí, že adresy pro vrácení zboží jsou “boxy pro vrácení” kde není k dispozici osoba pro podpis o převzetí zásilky. Z tohoto důvodu prosím nepoužívejte pro vrácení zboží kurýrních služeb (jako například EMS, UPS, FedEx, TNT, DHL apod.), kde je doručení podmíněno podpisem o převzetí zásilky. Jinak Vám bude tato vrácena.
 • Využijte prosím nejlevnější způsob vrácení zásilky. V případě použití služeb kurýra, jako je EMS, UPS, FedEx, TNT, DHL apod. nejsme povinni nahradit Vám přepravní poplatky.
 • K zásilce prosím přibalte poznámku obsahující tyto informace:
 • Číslo objednávky;
 • SKU kód a množství;
 • Krátký popis problému u vadné položky. Tato poznámka pomůže urychlit čas zpracování reklamace;
 • DX si vyhrazuje právo provádět změny a / nebo zlepšení těchto podmínek. Aby byl zákazník informován o případných změnách, tyto budou zveřejněny na fóru/stránce “politika a informace”/v sekci “pomoc”.
 • Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte prosím naši Express službu zákazníkům.

Poznámka pod čarou

* Pokud je váš produkt nefunkční při dodání a doba mezi odesláním zásilky a jejím doručením je delší než 30 dní, kontaktujte nás prosím nejpozději do 5 dnů od doručení, předložte nám dostupný doklad o dodání a my budeme zpracovávat vaši reklamaci dle platných podmínek.

** Během období svátku (např. vánoce) a dovolených (včetně neočekávaných zpoždění) se záruční doba prodlužuje – zkontrolujte fóra, zda jsou známa nějaké zpoždění.

 

============================================================================================================

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DealeXtreme.cz

 

Zprostředkovatelská smlouva - předmět smlouvy:

DealeXtreme.cz je zprostředkovatel, který zprostředkovává koupi zboží od prodejce (třetí osoby) ze serveru DX.com. Zprostředkování koupě provádí na základě online objednávky provedené zájemcem na serveru zprostředkovatele dealextreme.cz a ta nabývá platnosti po uhrazení celkové částky této objednávky v její plné výši zájemcem na bankovní účet zprostředkovatele či platbou přes platební bránu GoPay. 

Pokud neobdržíte zboží z ukončené objednávky u nás do 30 dnů na Vaši adresu, kontaktujte nás. Můžeme podat stížnost na DX.com, nebo kontaktovat prodejce a žádat doklad o zaslání zboží. Po 45 dnech nebudeme moci být nijak nápomocni při vrácení platby přes DX.com a Vaši reklamaci nijak jinak řešit. 

Uhrazení služby: 

V celkové částce objednávky skládající se z ceny zboží a dopravy do ČR, je zahrnuta i odměna pro zprostředkovatele ve výši stanovené ceníkem dealextreme.cz. Tento je na dotaz k dispozici. Faktura bude vystavena dle platných norem a zákonů včetně DPH, které DealeXtreme.cz odvádí.

Zrušení objednávky

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a to zejména tehdy, obsahuje-li informace neúplné, nesprávné, zavádějící, nebo nepravdivé. 

Tato smlouva (objednávka) nabývá platnosti až po uskutečnění těchto kroků: 

1. Obdržení objednávky od zájemce na serveru dealextreme.cz , následné zkontrolování a případné doplnění všech údajů zprostředkovatelem. 
2. Odeslání potvrzující zprávy e-mailem zájemci zprostředkovatelem ke konečnému odsouhlasení všech údajů a informací v ní uvedených. 
3. Následné uhrazení celkové částky objednávky zájemcem na účet zprostředkovatele (či platební bránou GoPay). 

Zájemce zasláním peněz na účet zprostředkovatele souhlasí s obsahem objednávky, která bude následně vyřízena. 

Reklamace: 

Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu nakoupeného zboží, za nedodržení doby dodání zásilky, ani za prodlevu ve vyřizování objednávky. Zprostředkovatel se může pokusit spojit s prodejcem zboží, neručí však za nekomunikativnost prodejce ani za řádné prodlevy v navázání kontaktu s prodejcem a o kladném nebo záporném vyřízení informuje zájemce formou elektronické pošty. 

Zájemce bere na vědomí, že je povinen reklamovat zboží ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpisu státu, odkud je zboží zakoupeno – V případě DealeXtreme.cz se jedná o prodejce DX.com – Čína, kde je nutno uplatnit reklamaci do 1 měsíce dokladovatelného obdržení zboží. 

Zájemce bere na vědomí, že je v případě reklamace povinen zaslat zboží zpět prodejci (DX.com) na své náklady a poskytnout prodejci číslo zásilky, pomocí kterého je možné zásilku sledovat na internetu. DealeXtreme.cz může být nápomocno, nicméně bez záruky a zříkající se veškeré zodpovědnosti za vyřízení reklamace. DealeXtreme.cz může na základě písemné dohody zajistit pokus o reklamaci jako službu v případě zájmu kupujícího. V tomto případě je kalkulován reálný náklad na dopravu zboží + poplatek za servis. Cena na dotaz po ověření poptávky na dopravu.

Nárok na reklamaci se nevztahuje na: 

- Použité zboží z povahy běžného užívaní a opotřebení časem 
- Škody na zboží z neobvyklého užívání, škody zaviněné nesprávnou manipulací, nebo skladováním 
- Škody způsobené vnějšími vlivy 

Zvláštní ustanovení: 

Učiněním objednávky zájemce uděluje souhlas ke zpracování veškerých údajů zájemce v souvislosti se zprostředkováním koupě zboží. Za platnou objednávku se považuje ta, která je řádně uhrazena zájemcem a dnem platnosti objednávky je den obdržení platby na účtu zprostředkovatele. Dodací lhůty jsou závislé na přepravních společnostech a DealeXtreme.cz nenese řádnou zodpovědnost za případnou prodlevu. Případné celní řízení si zájemce vyřizuje sám a zprostředkovatel nenese řádnou zodpovědnost za případné hrazení cla a DPH. 

DealeXtreme.cz si vyhrazuje právo neuskutečnit zprostředkování nákupu při podezření na budoucí možné problémy, které by vedli k ztrátě zaslané platby prodejci, nebo jiných problémů při vyřizování objednávky. V takovém případě budou peníze vráceny zájemci v plné výši jeho vkladu. 

Ochrana osobních údajů: 

Zprostředkovatel se zavazuje, že osobní údaje zájemce nebudou poskytnuty třetí straně a budou použity jen pro potřeby DealeXtreme.cz. Vaše údaje jsou přísně důvěrné a budou chráněny před jejich zneužitím. DealeXtreme.cz si vyhrazuje právo změny ve svých Všeobecných obchodných podmínkách. 

Závěrečné ustanovení: 

Zájemce i zprostředkovatel prohlašují, že zprostředkovatelskou smlouvu (objednávku) uzavírají svobodně, vážně a srozumitelně, před jejím odsouhlasením se seznámili s předmětem a jejímu obsahu porozuměli.